Versie 14 december 2023.

Besloten vennootschap Desmaco B.V. (hierna: Desmaco) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
80566162, statutair gevestigd aan de Kraaivenstraat 25-20 5048AB te Tilburg.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze
voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Desmaco.
5. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door
Opdrachtgever gekocht zijn van Desmaco, en/of de uitvoering van Werkzaamheden.
6. Product(en): De Producten die door Desmaco worden aangeboden zijn voedselverwerkende machines, apparatuur en
aanverwante onderdelen.
7. Desmaco: De aanbieder en verkoper van Producten aan Opdrachtgever, alsmede de aanbieder van de Werkzaamheden
aan Opdrachtgever.
8. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die Desmaco aanbiedt zijn alle Werkzaamheden om buiten dienstbetrekking met als
doel een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren (installatie/montage van Producten), en/of het
verrichten van onderhoud en/of revisie tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld.
9. Onderhoudsovereenkomst: Een samenwerkingsovereenkomst ten aanzien van het service en onderhoud aan een Product.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Desmaco en iedere Overeenkomst tussen Desmaco
en een Opdrachtgever en op elk Product dat door Desmaco wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene
voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Desmaco aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze
Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Desmaco zijn gepubliceerd,
zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met
Desmaco is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met
Opdrachtgever. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en)
vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen
beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing
naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Desmaco gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het
Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod
is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Het door Desmaco gedane Aanbod is vrijblijvend. Desmaco is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding
hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde
bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Desmaco het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever
om een voor Desmaco gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product en/of Werkzaamheden met bijbehorende
prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het
Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Desmaco niet binden. Eventuele afbeeldingen
en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden
4. van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in
schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn
voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn
toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Desmaco kan niet garanderen dat de kleuren
in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
5. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Desmaco zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding
ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Desmaco niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod
begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
7. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts
geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
8. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist
blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Desmaco het recht om de in het Aanbod vermelde
tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te
accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Desmaco heeft aanvaard door het
betreffende Product te betalen, alsmede door het aanvaarden door Opdrachtgever van een aanbod van Desmaco
schriftelijk.
2. Een Aanbod kan door Desmaco gedaan worden via de website.
3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Desmaco, zal Desmaco de
Overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Desmaco daaraan niet gebonden.
5. Desmaco is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten
begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of
verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
7. Opdrachtgever is niet bevoegd de installatie en/of werkzaamheden gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is
gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor
het gehele werk geldende prijs verschuldigd.
8. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 7 dagen tot de aanvangsdatum, is
Desmaco gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde (uur)tarief, de gereserveerde tijd bij
inhuur van derden alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te
brengen bij Opdrachtgever. Bij twijfel over een datum en/of tijdstip is de afspraak in de agenda van Desmaco leidend.
9. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Desmaco voor de
hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Desmaco zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Desmaco het recht bepaalde
werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Desmaco aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan Desmaco worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Desmaco zijn verstrekt, heeft Desmaco het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Desmaco niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op
te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk
opleveren voor Desmaco, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te
vergoeden.
5. Desmaco kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Opdrachtgever, dan wel
volledige vooruitbetaling.
6. Desmaco is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Desmaco is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Desmaco
bekend was.
7. Opdrachtgever vrijwaart Desmaco voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 6 – Productlevering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever
niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet
tijdig is ontvangen door Desmaco of er door andere omstandigheden buiten de macht van Desmaco enige vertraging
ontstaat, heeft Desmaco recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Desmaco schriftelijk in gebreke stellen en haar een
redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht
op enige schadevergoeding.
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter
beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is Desmaco gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Desmaco of een externe vervoerder is Desmaco gerechtigd bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien Desmaco gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de
levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Desmaco ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien Desmaco een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden
langere leveringstermijnen.
7. Desmaco is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de
deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Desmaco is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Desmaco behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. Desmaco verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te
beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen exclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking
en verpakkingsmateriaal en verplichte verwijderingsbijdrage.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in
goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Levering van het product vindt plaats op de begane grond van het adres van Opdrachtgever. Mogelijk verticaal transport is
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 (kalender)dagen
na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of
kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Desmaco te worden gemeld op
info@desmaco.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten
behoren binnen 14 (kalender)dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij
beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk
voor eventuele waardevermindering van het Product.
3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte
zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van Desmaco op de wijze zoals door Desmaco aangegeven.
4. Retourzendingen dienen door Opdrachtgever onder de navolgende voorwaarden verricht te worden:
a. het Product dient weer voorzien te zijn van beschermings- en beveiligingsmaterialen;
b. schoon, en in de originele verpakking;
5. Indien Opdrachtgever deze verplichtingen niet, of niet geheel, naar behoren nakomt is Desmaco gerechtigd de kosten van
herstel, schoonmaak te verrekenen met een aan Opdrachtgever te crediteren (restant) van de aanschafprijs.
6. Desmaco is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat
terugbetaling zal plaatsvinden.
7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na
ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch
om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Desmaco te wijten is,
zal Desmaco na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) opsturen dan wel de resterende
order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever
geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Desmaco.

Artikel 9 – Installatiewerkzaamheden

1. Desmaco zal zich inspannen om de installatie/montage met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van
een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen
geval staat Desmaco ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor
het door Opdrachtgever beoogde doel.
2. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever
gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn
gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d.
komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Desmaco is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. De omvang van de uitvoering van de Werkzaamheden strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is
overeengekomen, en/of is opgenomen in de melding van een storing. Desmaco zal Opdrachtgever informeren over alle
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.
5. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens
verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, modellen, aansluitingen en meer tijdig en op de door Desmaco gewenste
wijze aan Desmaco er beschikking worden gesteld;
 Desmaco op de overeengekomen datum(s) en tijden toegang krijgt tot de locatie, welke locatie voldoet aan de
hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke
hiervan is Desmaco gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder
gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 De door Opdrachtgever ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat
Desmaco geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q.
Werkzaamheden;
 Desmaco tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en/of
hulpmiddelen;
 De locatie in zodanige staat is dat Desmaco ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 Desmaco op de locatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit. Opdrachtgever dient de kosten
hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van stroomuitval komen eveneens voor rekening van de
Opdrachtgever;
 De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 De locatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines,
materialen en meer van Desmaco opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken
kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van
Opdrachtgever;
 Op de locatie dienen de door Desmaco in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat
hiervoor (extra) kosten aan Desmaco gerekend worden.
 De machines worden geplaatst op een vlak ondergrond. Bij gebreke hiervan wordt de functionaliteit van de machines
niet gegarandeerd door Desmaco.
 Opdrachtgever beschikt over de juiste onderdelen. Bij gebreke hiervan kan Desmaco het gewenste
onderdelenpakket leveren aan Opdrachtgever tegen een vergoeding.
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Desmaco gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden
c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en Desmaco nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast
dit het recht van Desmaco om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 10 – Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de installatie/montage blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te
worden, of (op verzoek van Opdrachtgever) nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van
Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het
overeengekomen (uur)tarief, en aanvullende materiaalkosten. Desmaco is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en
kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Desmaco Opdrachtgever informeren over de
bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van
die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn
inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens
welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Desmaco de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de
prijs had behoren te ontdekken), is Desmaco gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te
brengen bij Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever, of een daartoe bevoegde medewerker van Opdrachtgever, niet
aanwezig is op de locatie, is Desmaco gerechtigd om of haar werkzaamheden op te schorten, of de naar haar
professionele mening noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, welke kosten voor rekening en risico van
Opdrachtgever komen.
4. In geval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden is Desmaco gerechtigd om hiervoor extra
kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.
5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door
Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 11 – Reparaties, onderhoud en revisie

1. Indien schriftelijk overeengekomen in een Onderhoudsovereenkomst, zal Desmaco onderhoud, revisie en/of reparatie
verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is
overeengekomen. Desmaco zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de
beschikbaarheid) van het onderhoud.
2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere mankementen schriftelijk te melden aan Desmaco,
waarna Desmaco overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste
vermogen zal vervangen, herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Desmaco gerechtigd om eerst
tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en
uitgevoerd kan worden.
3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Desmaco.
4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Desmaco, heeft Opdrachtgever een zelfstandige
verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van Producten.
5. Indien en voor zover sprake is van spoed (herstel)werkzaamheden, wordt hiervoor een spoedtarief gerekend.

Artikel 12 – Oplevering Werkzaamheden

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld
Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de
(aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Desmaco of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van
Opdrachtgever komen, heeft Desmaco recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle
overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en
risico van Opdrachtgever en kunnen door Desmaco bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Desmaco spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in
redelijkheid verlangd kan worden.
4. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de
erkende nationale feestdagen en weekenden.
5. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Desmaco
gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
6. Indien Desmaco te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet
binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat
bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de
onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de
ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
7. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of
achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Desmaco kan worden toegerekend.
8. Desmaco is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had
moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Desmaco.
9. Desmaco is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of
deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 13 – Adviezen

1. Desmaco kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of
verslaglegging ten behoeve van de Werkzaamheden en Producten opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts
adviserend van aard, doch zal Desmaco de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op
eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Desmaco verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Desmaco verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien
Desmaco wordt vertraagd in haar Werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op
een door Desmaco gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane
gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die
de rapportages en adviezen van Desmaco kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van
benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en
voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 14 – Prijzen en betaling

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten of Werkzaamheden niet
verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in de btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende
kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en
belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop
Desmaco geen invloed heeft, kan Desmaco deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt
vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Wanneer Desmaco op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-,
voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van
spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag
gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden,
dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Desmaco Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd
voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk
alsnog te beperken of vereenvoudigen. Desmaco werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of
vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Desmaco
(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door
Desmaco ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten,
materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of
bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Desmaco gerechtigd de overeengekomen prijs c.q.
vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens
Desmaco begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten
behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.
9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de
urenregistratie van Desmaco bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van
verhoogd risico (naar het oordeel van Desmaco), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.
11. Indien een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is overeengekomen, is Desmaco gerechtigd om de
geldende tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
12. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 30
dagen.
13. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar
gemaakte rekeningnummer en gegevens van Desmaco. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke
toestemming van Desmaco een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
14. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Desmaco
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
15. Desmaco heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering
van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente. Desmaco kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Desmaco kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
16. Desmaco is gerechtigd om de geldende tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige
prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd
in de Overeenkomst.

Artikel 15 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn
van uiterlijk 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Desmaco zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de
wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke
kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Desmaco meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in
aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Desmaco geleverde zaken, blijven eigendom van Desmaco totdat de Opdrachtgever alle navolgende
verplichtingen uit alle met Desmaco gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Desmaco zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte
te stellen.
4. Voor het geval dat Desmaco haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds
nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Desmaco of door deze aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Desmaco zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
5. Desmaco heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien
Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht
of afgifte van Desmaco. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Desmaco zich inspannen
om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor
rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Desmaco worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 17 – Garantie

1. Desmaco staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en
Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft
gemaakt aan Verkoper.
2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Productgaranties strekken nooit verder dan hetgeen door de
fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. In geval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals
deze door de fabrikant wordt verstrekt. Desmacoverstrekt geen enkele garantie voor verkoop en/of installatie in het
buitenland. De garantietermijn op producten bedraagt 12 maanden en valt onder de verantwoordelijkheid van de
fabrikant/producent. Desmaco is slechts verantwoordelijk voor het beschikken van de eigenschappen van het Product
welke Opdrachtgever in alle redelijkheid mocht verwachten aanwezig te zijn.
3. Desmaco voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is
gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is
ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Desmaco in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit
van het (op)geleverde.
4. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Desmaco gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig
voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
5. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Desmaco gehouden om een kosteloos
herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt
aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
6. De werking en functie van de machine is afhankelijk van het voedsel dat verwerkt wordt alsmede de persoon die het
voedsel in de machine plaatst. Desmaco biedt hiervoor geen garantie.
7. De garantie vervalt:
a. zodra de garantietermijn is verstreken of de garantieverplichting vervalt.
b. zolang Opdrachtgever jegens Desmaco in verzuim is;
c. indien Opdrachtgever zelf reparatie- en/of installatiewerkzaamheden heeft verricht, of dit door derden heeft laten
verrichten;
d. ingeval van blootstelling aan abnormale omstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften;
e. indien Opdrachtgever andere Producten dan voorgeschreven door Desmaco en/of fabrikant heeft gebruikt;
f. bovengemiddelde slijtage althans slijtage als gevolg van exceptioneel gebruik;
g. Buiten de hiervoor genoemde garantiebepalingen vallen de kosten van Desmaco ter zake van parkeren, tol en veer;

Artikel 18 – Tweedehands Producten (machines)

Opdrachtgever dient direct na de aanschaf van het Product, het Product te onderzoeken of deze beantwoordt aan de
Overeenkomst. Desmaco geeft uitdrukkelijk geen garantie op de tweedehands producten. Desmaco verklaart dat het product
naar behoren is getest op het moment dat het product het magazijn verlaat.
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Product waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn
vermeld.

Artikel 19 – Opschorting en ontbinding

1. Desmaco is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien
Opdrachtgever de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Desmaco bevoegd de tussen haar en Opdrachtgever bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is
uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet
aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Desmaco gesloten Overeenkomst voortvloeien.
3. Voorts is Desmaco bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Desmaco op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Wanneer Desmaco de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Desmaco behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20 – Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van productverkoop

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Desmaco leidt tot aansprakelijkheid van Desmaco jegens Opdrachtgever
of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Desmaco in rekening gebrachte
kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Desmaco is in ieder geval
beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
Voor de dekking, zoals hiervoor benoemd, geldt een verzekerd bedrag van €2.500.000,00,- per aanspraak en
€5.000.000,00,- per jaar.
2. Desmaco is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als
gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.
3. Desmaco is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product.
Desmaco levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle
schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid
(hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
4. Desmaco is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van
(onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
5. Desmaco is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet
aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Desmaco staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Desmaco verzonden
e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
7. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Desmaco vervallen indien deze niet schriftelijk
en gemotiveerd zijn gemeld bij Desmaco binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon
zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen in ieder geval een jaar
na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 21 – Beperking van aansprakelijkheid ten aanzien van Werkzaamheden

1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Desmaco aansprakelijk is (gebleken), dient Desmaco in de
gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding
zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. Desmaco is niet aansprakelijk
voor gevolgschade in welke vorm dan ook, hieronder tevens verstaan bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
2. De aansprakelijkheid van Desmaco is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij
maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar. Voor de dekking, zoals hiervoor benoemd, geldt een verzekerd bedrag
van €2.500.000,00,- per aanspraak en €5.000.000,00,- per jaar.
3. In geval van maatvoering is Desmaco niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van
verkeerde materialen en/of fouten in materialen, het doen van (in)metingen.
4. Indien de (gevolgen van een) ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken
afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Desmaco zijn
waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of
zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Desmaco niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een
gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in haar opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever
voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en
risico van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van en/of schade aan de zaken, gereedschappen,
materialen en meer die Desmaco in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan
door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
7. Desmaco is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van
(onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
8. Desmaco staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Desmaco
verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Desmaco vervallen indien deze niet schriftelijk
en gemotiveerd zijn gemeld bij Desmaco binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon
zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Desmaco vervalt na een jaar na het eindigen
van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 22 – Vrijwaring van juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie,
documenten en/of bescheiden die zij aan Desmaco verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens
afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Desmaco op de hoogte is, of redelijkerwijze
behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door
Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Desmaco verplicht
om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Desmaco van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de
verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Desmaco voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de
door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen
worden.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart
Desmaco voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van vergunningen.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Desmaco verstrekt, garandeert
Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Desmaco tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere
overheidsmaatregelen.

Artikel 23 – Overmacht

1. Desmaco is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de
Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Desmaco, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen
van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Desmaco zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van
zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi)
storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii)
natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar
het oordeel van Desmaco buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend
verhinderen.
3. Desmaco heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat Desmaco haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo ver Desmaco ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Desmaco gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 24 – Risico overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de verkoopovereenkomst zijn, gaat over op
Opdrachtgever op het moment waarop de zaken het magazijn van Desmaco verlaten.
2. Ten aanzien van installatie/montage van de Producten geldt dat het bovengenoemde risico overgaat op het moment
waarop het werk c.q. de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn gebracht na de installatie door Desmaco.

Artikel 25 – Geheimhouding

1. Desmaco en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het
kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men
redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien
de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet
gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Desmaco bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Desmaco is
verkregen.
2. Indien Desmaco op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke
informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Desmaco zich niet kan
3. beroepen op een verschoningsrecht, is Desmaco niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever
geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Desmaco en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 26 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Desmaco gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en bezoekers van de website(s). Indien
daarom gevraagd zal Desmaco de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Desmaco op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging
voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de
gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 27 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Producten van Desmaco en/of klachten heeft over de (uitvoering van de)
Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 werkdagen na
de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@desmaco.nl
met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Desmaco de klacht in behandeling
kunnen nemen.
3. Desmaco zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren
op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden dan zal in
overleg met de Opdrachtgever overgegaan worden tot gratis vervanging van hetzelfde dan wel gelijksoortig product.

Artikel 28 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Desmaco en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van
het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
doorslaggevend. Desmaco heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Desmaco en Opdrachtgever worden
beslecht bij de bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot
de bevoegdheid van een andere rechtbank.